Procediment de Priorització d’Infrastructura Científica

 

(Aprovat per la Comissió de Política Científica de 26 de maig de 2003)

(Modificat pel Consell de Govern de la URV el 22 de desembre de 2004)

 

0.    Objectiu

 

Establir els criteris i el barem corresponent per prioritzar les sol·licituds d'infrastructures científiques dels grups (o conjunt de grups) de recerca de la URV.

 

1.    Procediment

 

S'estableix un sistema de priorització basat en els punts totals disponibles anualment per a tots els grups de recerca de la URV, d’acord amb el procediment següent:

 

1. Cada grup de recerca acumula una sèrie de punts al llarg dels 5 últims anys segons els criteris que es detallen en aquest document, tenint en compte els requisits següents:

 

a) Els grups de recerca que en algun criteri es diferencien substancialment de la resta de grups seran considerats separadament. Desprès d'avaluar la resta de grups que no es diferencien significativament els uns dels altres, es valorarà proporcionalment als grups diferenciats.

 

b) Els grups de recerca vinculats a hospitals universitaris seran avaluats en funció dels acords assolits entre aquests grups, els hospitals que també els acullen i la URV.

 

2. Quan a un grup, o conjunt de grups, se'ls concedeix un equipament científic, es gasten una sèrie de punts.

 

3. El balanç disponible serveix per prioritzar les sol·licituds presentades pels grups (o conjunt de grups) en la convocatòria anual.

 

2.    Mecanisme d'acumulació de punts

 

Cada any s’avaluen els 5 anys naturals anteriors per a cada grup de recerca.

 

2.1.    Relació de criteris

 

2.1.1.     Productivitat Científica

 

Descripció del criteri: Càlcul de la producció científica del grup en els últims 5 anys dividit pel número d'EDP doctors del grup.

 

La producció científica es basa en el sistema de puntuació establert per a l'avaluació quantitativa dels curricula vitae.

 

El sistema contempla dos puntuacions a cada variable, no sobre la base de criteris geogràfics com fins ara (nacional/internacional), sinó sobre la base del reconeixement extern d’aquest sempre que es pugui, per tal d’alinear el nostre sistema als sistemes d’avaluació de l’Administració central i autonòmica, com ara els criteris emprats per la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) per a la concessió de sexennis de recerca o els criteris emprats pel Consell Avaluador de Ciència i Tecnologia (CONACIT) per a la classificació de les publicacions en l’àmbit de les Humanitats i les Ciències Socials.

 

Les dues categories per a les Humanitats i les Ciències Socials:

1. Categoria inferior: Revistes i editorials dels grups C i D del Sistema de Puntuació de la URV per a Humanitats i Ciències Socials

2. Categoria superior: Revistes i editorials dels grups A i B del Sistema de Puntuació de la URV per a Humanitats i Ciències Socials

 

Les dues categories per a les Ciències Experimentals, Ciències de la Vida, Ciències Mèdiques i de la Salut i Enginyeries:

1. Categoria inferior: Revistes i editorials no indexades per l’Institute for Scientific Information (ISI)

2. Categoria superior: Revistes i editorials indexades per l’Institute for Scientific Information (ISI)

 

La relació de variables considerar com a producció científica i el barem són:

 

Descripció

Barem

Publicacions

 

 

• Llibre

10

30

• Capítol de llibre

3

10

• Editor/compilador

5

15

• Article/Review

5

15

• Traducció/edició de llibre

5

15

• Document/informe científic–tècnic 1

3

3

Patents

 

• Document

 

Patent espanyola

5

Patent internacional

15

• Comercialització de tecnologia

 

Transferència de tecnologia en explotació comercial

Explotació nacional

10

Explotació internacional

30

Llicència, transmissió o venda de patents en explotació comercial

Patent nacional

10

Patent internacional

30

Participacions rellevants a congressos

 

• Ponència invitada

10

• Membre del comitè científic

10

• Membre del comitè organitzador

10

• Participació en taula rodona

5

Comunicació oral/pòster en congressos/relator

 

• Comunicacions orals/relator

3

• Pòster

2

Direcció de Tesis Doctorals

 

• Tesis doctorals llegides a la URV

5

• Tesis doctorals europees

6

 

Font: CV individuals dels investigadors integrants del grup de recerca. GREC

 

1 Auditar el document/informe científic–tècnic a través del Servei de Gestió de la Recerca abans de comptabilitzar-lo. La comissió resta a l’espera de la proposta del Departament d’Història, Història de l’Art i Geografia de considerar les direccions d’excavacions, els projectes museogràfics, exposicions catalogades i restauració del patrimoni (amb convenis) com a document/informe científic–tècnic.

 

Les activitats científiques incloses en les participacions rellevants en congressos hauran de complir els requisits següents:

1.  Ha de ser part d’una sèrie. Com a mínim ha de ser la tercera edició o superior

2.  Ha de ser patrocinat per una societat científica

3.  Ha de publicar les actes amb ISBN

 

Les activitats científiques incloses en les participacions rellevants en congressos només compten una vegada per grup de recerca.

 

Considerar cada ítem una sola vegada i assignar el seu valor al grup de recerca al que pertany l’autor. Cas que dos o més autors siguin membres del mateix grup de recerca, l’ítem només es considera una vegada per grup de recerca.

 

El valor de l’Equivalent a Dedicació Plena (EDP) és la següent:

1.  EDP a temps complet: 1

2.  EDP a temps parcial: 0.5

 

        Qualitat de la producció Científica

 

Descripció del criteri: L’avaluació de la qualitat de la producció científica s’aplica a 10 ítems seleccionats pel grup de recerca corresponents a un període d’avaluació de cinc anys. El període d’avaluació inclou els cinc anys anteriors a l’any de l’avaluació. Exemple: l’any de l’avaluació 2004 avalua el període d’avaluació comprés entre 1999 i 2003, ambdós inclosos.

 

Aquests grups de recerca podran incloure en la seva selecció d’ítems de qualitat de la producció científica fins a tres ítems com a màxim d’aquest personal investigador de recent incorporació a la URV on no consti la filiació URV a efectes d’avaluació en els procediments de priorització de personal de suport a la recerca, d’infrastructura de recerca i de becaris predoctorals.

 

Hi ha dos barems diferenciats: Un per Ciències Experimentals i un altre per a Humanitats i Ciències Socials.

 

Requisits comuns:

 

a.  Filiació de l'autor/s: ha de constar la URV

 

b.  Nombre mínim d’autors del grup de la URV:

 

1.  50% d'autors de l'ítem del grup, o

2.  Història de col·laboració científica del grup de recerca amb altres grups, que es manifesta en una sèrie d’aportacions científiques comunes. Caldrà però que el grup de la URV mostri que es tracta d’aportacions de grup més que fruit d’un treball individual d’algun dels seus membres, o

3.  Aportacions individuals d’algun dels membres del grup de recerca de la URV en col·laboració amb altres grups. En aquest cas, caldrà mostrar que hi ha una història de col·laboració conjunta investigador–altre grup de recerca mitjançant altres aportacions científiques comunes.

 

Humanitats i Ciències Socials

 

La distribució percentual de les revistes/editorials de l’àmbit de les Humanitats i Ciències Socials per categories en cada una de les àrees de coneixement és:

1.  Categoria A: 5%

2.  Categoria B: 15%

3.  Categoria C: 30%

4.  Categoria D: 50%

 

Revisar els criteris generals i específics per categories de cada una de les àrees de coneixement.

 

Les categories de revistes/editorials del criteri de Qualitat de la producció científica en l’àmbit de les Humanitats i les Ciències Socials mantenen el barem vigent.

 

Revistes

Editorials

Grup A = 7,25 punts

Grup A = 8,00 punts

Grup B = 5,75 punts

Grup B = 6,00 punts

Grup C = 3,75 punts

Grup C = 4,00 punts

Grup D = 1,00 punts

Grup D = 1,50 punts

 

Ciències Experimentals

 

El sistema de valoració es basarà en el factor d’impacte ponderat de les revistes.

 

Quan la revista seleccionada consti en més d’una àrea ISI, el factor d’impacte esperat d’aplicació serà el de l’àrea ISI més favorable.

 

La tipologia d’ítems considerats són:

1.  Articles publicats en revistes ISI: 8 o més

2.  Patents en explotació: màxim 2 ítems

 

La vigència dels ítems seleccionats a efectes d’avaluació serà de 5 anys des de la data de publicació o explotació, respectivament.

 

Les patents que es trobin en alguna de les categories següents seran valorades aplicant al Factor d’Impacte Esperat (FIE) de l’àrea del grup el factor de ponderació següent:

1.  Registre de la patent: 0

2.  Contracte de llicència: 1.75

3.  Explotació internacional: 2.50

 

        Potencial humà

 

Descripció del criteri

 

La definició de potencial humà és: Nombre d’EDP doctor actiu de la URV.

 

S’entén per doctor URV el personal investigador actiu que, tenint la titulació adient, estigui vinculat estatutàriament o contractualment a la URV o a aquelles altres estructures de recerca vinculades a la URV.

 

El personal investigador de recent incorporació a la URV és podrà incloure en els grups de recerca constituïts del Mapa de Grups de Recerca.

 

La dedicació del personal investigador de la URV podrà ser a més d’un grup de recerca del Mapa de Grups de Recerca de la URV. No obstant això, el personal investigador de la URV, la dedicació del qual estigui distribuïda en més d’un grup de recerca, només computarà en el grup de recerca de la seva elecció a efectes d’avaluació en els procediments de priorització de personal de suport a la recerca, d’infrastructura de recerca i de becaris predoctorals.

 

El valor de l’Equivalent a Dedicació Plena (EDP) és la següent:

1.  EDP a temps complet: 1

2.  EDP a temps parcial: 0.5

 

        Potencial econòmic

 

Descripció del criteri: El potencial econòmic comptabilitza l’import econòmic dels projectes i contractes d’R+D gestionats per la URV i aquelles altres estructures d’R+D vinculades a la URV.

 

Els contractes d’R+D que comptabilitzen són de les tipologies següents: tipus 1. Innovació i tipus 2. Desenvolupament.

 

La distribució de l’import econòmic dels projectes i contractes d’R+D es farà entre els membres vigents del/s grup/s de recerca de la URV que pertanyin a l’equip investigador dels citats projectes i contractes d’R+D.

 

        Equipament científic inventariat

 

Descripció del criteri:Import total de l'equipament científic inventariat en el grup en els últims 5 anys.

 

Cal considerar els ajuts d'infrastructura de recerca (excepte l'import de la subvenció concedida l'últim any del període avaluat), la part inventariable dels projectes de recerca, grups consolidats, projectes europeus i les adquisicions realitzades amb fons que provenen de contractes i convenis.

 

        Qualitat del finançament

 

Descripció del criteri: Es basa en els 5 millors projectes/contractes en els que l'investigador responsable sigui membre del grup. El període a considerar són els últims 5 anys.

 

El barem de puntuació és el següent:

 

1. Projectes europeus:

1.1. Coordinador: 10

1.2. Associat: 7

1.3. Subcontractat: . 3

2. Projectes d’R+D per via competitiva:

2.1. Projectes Pla Nacional: 7

2.2. Grups consolidats: 5

2.3. Projectes OTAN: 2

2.4. Projectes Hispano–Nord-americans: 2

2.5. Projectes d’investigació educativa: 2

2.6. Accions integrades Pla Nacional: 2

2.7. Accions especials Pla Nacional: 1

3. Xarxes:

3.1. Xarxes europees / Xarxes FIS:

3.1.1. Coordinador: 7

3.1.2. Associat: 4

3.1.3. Subcontractat: 1

3.2. Accions COST: 2

3.3. Xarxes CIRIT Coordinador: 1

4. Contractes d’R+D per via no competitiva:

4.1. Investigació: 5

4.2. Desenvolupament: 3

4.3. Assessoria / Assistència tècnica: 1

 

        Importància relativa dels criteris

 

 

CRITERI

PIR

PUNTS

Productivitat Científica

10%

Màx. 10

Potencial Humà

5%

Màx. 5

Potencial Econòmic

10%

Màx. 10

Equip. Científic Inventariat

15%

Màx. 15

Qualitat Producció Científica

40%

Màx. 40

Qualitat del Finançament

20%

Màx. 20

TOTAL

100%

Màx. 100

 

3.    Mecanisme de despesa dels punts

 

La subvenció concedida a les sol·licituds d’infrastructura científica, prioritzades per la URV en convocatòria pública durant el període de càlcul (darrers 5 anys), suposa una despesa de punts, d'acord amb l’equivalència següent:

 

 

4.    Factor de ponderació per als equips destinats a Serveis Generals de la URV

 

Per tal de facilitar la localització d'equips als serveis generals de la URV, s'estableix un factor de ponderació que faci disminuir el número de punts gastats amb l'obtenció d'equipament científic per convocatòria.

 

El valor d'aquest factor de ponderació s'obté dividint per 1,25 els punts resultants.

 

5.    Procediment de participació

 

Cada any es calcularan els punts que corresponen a tots els grups de recerca de la URV segons els criteris esmentats a l'apartat 2.

 

La participació en una convocatòria suposa l'aportació d'una sèrie de punts disponibles a una sol·licitud de personal.

 

En el cas de la cooperació dels grups de recerca per a una sol·licitud conjunta, l’aportació de punts es basa en el cofinançament aportat per cadascun dels grups de recerca, segons la proposta expressada en la fórmula següent:

 

 

On:

Pmax: Punts del grup amb més cofinançament;

Ci: % de cofinançament del grup i;

N: Nombre de grups que cofinancen;

Pi: Punts del grup i

 

Cas que un mateix grup participi en dos o més sol·licituds, haurà d’establir un ordre de preferència.

 

6.    Ordre de prioritat

 

Per a la priorització de les sol licituds es consideren tant els punts disponibles dels grups participants com l'import sol·licitat per al personal, havent transformat prèviament aquest en punts, d'acord amb el punt 3.

 

Es calcula la diferència entre els punts disponibles i els punts del personal demanat.

 

PUNTS FINALS = PUNTS DISPONIBLES – PUNTS DEMANATS

 

Les sol licituds es prioritzaran segons la puntuació final en ordre decreixent.

 

La priorització de sol licituds en les convocatòries anteriors a la definició de la plantilla de Personal d’Administració i Serveis (PAS) de la URV assignada als departaments i als grups de recerca només tindrà en compte els punts acumulats pels grups de recerca.

 

Cas que dos grups de recerca assoleixin una puntuació similar, s'afavorirà a aquell dels dos que no compti en l'actualitat amb personal de suport a la recerca.